wyszukiwanie zaawansowane

Pomoc finansowa

Komisja socjalna

Lilianna Borowska, 795 117 699
Zuzanna Kociołek, Honorata Werszler

komisja-socjalna@zpap.wroclaw.pl

Regulamin przyznawania pomocy finansowej ze środków komisji socjalnej

  1. Jednorazową bezzwrotną zapomogę finansową przyznaje się członkom Okręgu Wrocławskiego ZPAP na wniosek zainteresowanego.
  2. Pomoc może być przyznana artystom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej, w wyniku zdarzenia losowego, ze względu na zły stan zdrowia lub innych nieprzewidzianych sytuacji, które wskaże.
  3. Wnioski są składane w sekretariacie. Komisja socjalna rozpatruje je raz na kwartał. W szczególnych przypadkach komisja rozpatrzy wniosek przed regulaminowym terminem.
  4. Wnioskujący jest zobowiązany do opisania swojej sytuacji i wykazania, że pozostaje w trudnej sytuacji i pomoc materialna ze środków związku ma uzasadnienie. Komisja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu faktycznego opisanej sytuacji wnioskującego. Stwierdzone nieprawidłowości lub poświadczenie nieprawdy we wniosku spowoduje jego odrzucenie.
  5. Termin składania wniosków upływa ostatniego dnia miesiąca, zaczynającego poszczególny kwartał roku. W uzasadnionych szczególnie trudnych sytuacjach wniosek może być złożony w zależności od potrzeby poza terminem regulaminowym.
  6. Maksymalna jednorazowa kwota zapomogi nie może przekroczyć 1000 (jeden tysiąc) zł i będzie przelana na podane konto bankowe.
  7. Komisja socjalna składa dokumentację rozliczeniową na koniec roku kalendarzowego Zarządowi Okręgu Wrocławskiego ZPAP.

 

Regulamin i Wniosek otrzymają Państwo w sekretariacie
lub na życzenie zostaną przesłane mejlem

 

Więcej zdjęć z pokazu mody 30 czerwca 2011:

 

Współczesna wojowniczka

foto i oprac.©kkuzborska