wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Kowalik-Kociszewska Dorota

 

mgr Dorota Kowalik-Kociszewska ‒ konserwator dzieł sztuki, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w specjalnościach Konserwacja Rzeźby Kamiennej i Detalu Architektonicznego.

Od 2009 roku uczestnik studiów doktoranckich w Zakładzie Mineralogii i Petrologii w Instytucie Nauk Geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka dwuletniego Studium Architektonicznego o specjalności technik architekt oraz absolwentka Liceum Renowacji Zabytków o specjalności sztukator.

Zajmuje się dziedziną szeroko pojętej konserwacji zabytków i dzieł sztuki, głównie na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Zakres działań

 • ocena stanu zachowania
 • wykonanie prac konserwatorskich: kamień, architektura, ceramika, szkło, metal, drewno, także gdy są polichromowane
 • kierowanie i nadzór prac konserwatorskich
 • wykonanie badań konserwatorskich, stratygraficznych, instrumentalnych
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i programu prac konserwatorskich
 • ekspertyzy konserwatorskie
 • inwentaryzacja konserwatorska i architektoniczna
 • nadzór nad zbiorami i kolekcją
 • wycena prac konserwatorskich
 • doradztwo w zakresie profilaktyki konserwatorskiej
 • wykonanie kopii i elementów dekoracyjnych
 • wykonywanie indywidualnych zleceń artystycznych
 • konserwacja i wykonawstwo sztukaterii
 • szkolenia z zakresu sztukaterii, renowacji, konserwacji

Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych konserwacją zabytków, ratowaniem cennych miejsc i przedmiotów, które mogą przyczynić się do upiększania otoczenia oraz naszego kraju.

Nagrody i wyróżnienia

Złota Odznaka – Za opiekę nad zabytkami, przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 25-lecia Ogólnopolskiej Rady Konserwatrów Dzieł Sztuki – ORKDS, w dniu 27 kwietnia 2016 w Warszawie. Wręczała dr Magdalena Gawin – Generalny Konserwator Zabytków.

Spośród wielu prac, w których uczestniczyła Dorota Kowalik-Kociszewska oraz firma DKKonserwacja jako wykonawca i nadzorujący prace konserwatorskie, trzy z nich zostały wyróżnione przez Ministerstwo:

Wystawa Memoriae Piastorum Principum Silesiae w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu otrzymała III Nagrodę Ministerstwa Kultury za Muzealne Wydarzenie Roku 2005.
D.K. Kociszewska w zespole wykonywała prace konserwatorskie i nadzorowała prace konserwatorskie na 27 obiektach muzealnych: sarkofagi, rzeźby kamienne i drewniane, kopie, dokumentacja konserwatorska.

Willa Hermanna Frankla w Prudniku – obiekt wpisany na Listę Rzeczypospolitej Polskiej obiekt otrzymał Wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwietniu 2012.
D.K. Kociszewska kierowała pracami konserwatorskimi.

Projekt Świadek historii – dąb w Szydłowcu, obejmujacy prace konserwatorskie na pomniku przyrody oraz zabytkowym głazie upamietniającym pojedynek rycerski, został Wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako przykład dobrych praktyk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
D.K. Kociszewska wykonywała prace konserwatorskie na zabytkowym głazie

 

***

mgr Dorota Kowalik-Kociszewska ‒ conservator works of art, a graduate of the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University in Toruń specialties Stone Sculpture and Architectural Detail. Since 2009 PhD study in the Institute of Geological Sciences at the University of Wroclaw ‒ Mineralogy and Petrology. Graduated from two-year study at the Architectural Studium ‒ technic architect and a graduate of the High School Renovation of Monuments specializing in stucco. Works in a wide spectrum of activities and treatments of conservation of monuments and works of art, mainly in the Lower Silesia and Opole region.

The scope of activities include

 • assesment of the conservation status
 • conservation and restoration objects made of stone, mortar, ceramics, metal, wood, glass, even they are polychrome
 • supervision and management of conservatory works
 • conservation research, stratigraphic research, instrumental research
 • preparation of a complete or summary conservation documentation, conservation programe
 • conservation expertise
 • inventory of the architectural and conservatory objects
 • supervision of the collection objects
 • evaluation of conservation and restoration works
 • advising on preventive conservation
 • copies of works of art and decorative details
 • conservation and performance of stucco
 • training in stiucco, renovation, conservation I invite to the cooperation of all interested in historical preservation, maitenence valuable places and objects, which may contribute the beauty of our country.

 

www.dk